1,393 reputation
3 1

marasai

Native Japanese speaker.