1,348 reputation
2 1

marasai

Native Japanese speaker.